Show menu

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

I.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 13-09-086663 cégjegyzékszám alatt nyilvántartott café+co Ital- és Ételautomata Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2351 Alsónémedi, Ócsai út 7., adószám: 10741344-2-13, statisztikai számjele: 10741344-4799-113-13, a továbbiakban: „café+co”) ügyfelei (a továbbiakban: „ügyfél”) számára

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) az ügyfél és a café+co között létrejött azon szerződésekre vonatkozik és azon szerződések részét képezik, amelyek tárgya a café+co által forgalmazott termékek (ital-automaták, alkatrészek és töltőanyagok) értékesítése és szállítása. A jelen ÁSZF kizárólag az ügyfél és a café+co között létrejött jogviszonyra vonatkozik.
Felek kijelentik, a Ptk. 8:1.§(1) 4. pontjában meghatározottak szerint vállalkozásnak minősülnek, erre tekintettel a fogyasztókra /Ptk.8:1.§(1)3./ alkalmazandó szabályok nem vonatkoznak a jelen jogviszonyra.

A jelen ÁSZF 2018. év december hónap 01. napjától hatályos.

2. AJÁNLATOK

A café+co székhelye, egyben központi ügyintézési helye: 2351 Alsónémedi, Ócsai út 7., Magyarország.

A café+co áruválasztéka jelenleg automatákra, alkatrészekre és töltőanyagokra terjed ki.

3. SZERZŐDÉSES JOGVISZONY

A szerződés megkötését mind a café+co, mind az ügyfél kezdeményezheti szerződéses ajánlat megtételével. Az ügyfél a szerződéskötésre irányuló ajánlatát írásban (ideértve fax, e-mail) teheti meg. Attól az időponttól kezdődően, amikor ügyfél megrendelést ad vagy egyéb szerződéses ajánlattal él, szerződésszerű nyilatkozata értelmében 3 hónapos szerződési időtartamra vállal kötelezettséget. A szerződéses időszak a megrendelés café+co által történő kézhezvételével kezdődik.
Az ügyfél által tett szerződéskötési ajánlatnak a café+co által való elfogadása történhet kifejezetten írásban, vagy ráutaló magatartással is. Ráutaló magatartással kizárólag abban az esetben történik a szerződéses ajánlat elfogadása, ha a café+co az ajánlatban foglaltakat maradéktalanul teljesíti. A café+co alkalmazottai nem köthetnek az ügyféllel – sem írásban, sem szóban, sem ráutaló magatartással – a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő tartalmú, vagy további szerződéseket.
A café+co szerződéses ajánlattétele minden esetben írásban történik (ideértve a telefaxon vagy e-mailen megtett ajánlatot is), és ezen ajánlatához a café+co annak elküldésétől számított 14 napig kötve van, kivéve, ha kötöttségét az ajánlat megtételekor kizárta. Az ajánlatot az Ügyfél írásban fogadhatja el (akár faxon, vagy e-mailben is).
A kötelező szállítási időpontokat a feleknek írásban kell rögzíteni. Ha a felek a szállításra határidőt kötnek ki, az így kikötött szállítási határidő az ajánlat (megrendelés) visszaigazolásának dátumától számít. A szállítási határidő az akadály megszűnésétől kezdődően az eredeti határidővel ismételten és automatikusan meghosszabbodik abban az esetben, ha a café+co a szállítást a sérelmére elkövetett bűncselekmény, munkahelyi baleset, sztrájk, vagy bármely a café+co által előre nem látott, elháríthatatlan külső körülmény (vis maior), illetőleg vis maior-nak nem minősíthető más külső elháríthatatlan erő miatt nem tudja teljesíteni, illetve olyan esetekben is, amelyekért a café+co nem felelős.

4. ÁRAK

A café+co által közölt árak – ha a szerződéses ajánlat, illetőleg a szerződés másként nem rendelkezik – nem tartalmazzák a törvényi előírásokban meghatározott Általános forgalmi adót (Áfa).
A café+co Kft. által közölt árak nem tartalmazzák a szállítási költségeket, postaköltségeket, a biztosítási díjakat és egyéb járulékos költségeket. A szállításhoz kapcsolódó import- és exportköltségek, akárcsak az összes egyéb díjak, adók és költségek – eltérő rendelkezés, vagy megállapodás hiányában – az ügyfelet terhelik.
A café+co fenntartja a jogát az árak egyoldalú megváltoztatására.

5. KOCKÁZAT ÁTSZÁLLÁS

Az árukat – eltérő írásos megállapodás hiányában – az ügyfél által megadott szállítási címre kell leszállítani. A kockázatok és kárveszélyek ügyfélre az áruk átadásának időpontjában szállnak át. A jelen rendelkezés értelmében az átadásra nézve ez akkor is érvényes, ha az árukat szállítmányozónak vagy fuvarozónak adták át. A café+co fenntartja a jogot, hogy a rendelést részszállítással teljesítsen.

6. A FIZETÉS ESEDÉKESSÉGE

Az áruk vételára – eltérő megállapodás hiányában – kiszámlázáskor fizetendő. A fizetés teljesítése a café+co által megadott számlára díjmentes átutalással, levonások, engedmények nélkül történik. A fizetéssel kapcsolatos bankköltségeket ügyfél köteles viselni. Ügyfél nem jogosult saját követeléseinek beszámítására a café+co követelésével szemben, az ügyfél az általa fizetendő összegbe nem számíthat be semmilyen követelést, tartozást. Kompenzációt csak közös írásbeli megállapodás alapján lehet alkalmazni.

7. SZÁLLÍTÁS ÉS FELTÖLTÉS

Az áruk szállítása a szokásos módokon történik (postai úton, futárszolgálattal, saját járművel, stb.).

8. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A felek megállapodnak, hogy a café+co az általa szolgáltatott termékek tulajdonjogát a vételár kiegyenlítéséig fenntartja.
Az áruk mindaddig a café+co tulajdonában maradnak, amíg az áruk ellenértéke teljes egészében kifizetésre nem került.
A tulajdonjog fenntartás időszaka alatt az ügyfél – a café+co előzetes írásos hozzájárulása nélkül – az áru tulajdonjogát nem ruházhatja át, arról nem mondhat le, másnak nem adhatja birtokába, és harmadik félnek nem biztosíthat az árun használati jogot, illetőleg az árut nem terhelheti meg.
Amennyiben a café+co tulajdonát képező árukat lefoglalják vagy azokat egy másik helyszínre szállítják át, ügyfél köteles haladéktalanul írásban értesíteni a café+co-t és tájékoztatni a lefoglalást végző harmadik felet arról, hogy az áru a café+co tulajdona.
Az ügyfél köteles a café+co-t haladéktalanul, írásban értesíteni, amennyiben az árut – különösen végrehajtási, illetőleg egyéb peres, vagy nemperes eljárás miatt – lefoglalják, zár alá veszik, vagy azokat más helyszínre szállítják. Azonnal tájékoztatni köteles az ügyfél az árura igényt tartó, vagy az árut eljárás alá vonni kívánó harmadik személyt, hogy az áru a café+co tulajdonát képezi.
A fentiek elmulasztásából és a jelen pontban foglalt eljárásokból, cselekményekből eredő károkért teljes mértékig az ügyfél felel.

9. SZAVATOSSÁG ÉS KÁRTÉRÍTÉS

A café+co az általa forgalmazott árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő és ennek időtartama az ajánlatban vagy a szerződésben kerül feltüntetésre. Az eladó szavatossági kötelezettségére a Ptk.-ban és a vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltak az irányadók.
Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a vonatkozó jogszabályi és szerződéses rendelkezések alapján a szavatossági igény jogilag megalapozott és indokolt, a café+co elsősorban javítás vagy a hibás alkatrész kicserélése, illetve a termék cseréje révén jogosult orvosolni a problémát. Ügyfél csak akkor jogosult árengedményt kérni, ha az egyes esetekben egyedileg meghatározott időn belül nem sikerül a garanciális problémát orvosolni.
A hibás árukat Ügyfél haladéktalanul köteles visszajuttatni a café+co részére.
A café+co nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, például közvetett veszteségért vagy elmaradt haszonért, a café+co – a szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősség kivételével – a károkozásért való felelősségét kizárja.
A felek megállapodnak, hogy az ügyfél szavatossági igényei egy év alatt elévülnek, a szavatossági igények érvényesítésének időtartama az áruk szállításának napján kezdődik.
Egyéb garancia és károk kizárása esetén ügyfél köteles szemrevételezéssel megvizsgálni, hogy a szállított áruk megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek, és a bekövetkezett károkat, illetve meghibásodásokat haladéktalanul bejelenteni.
Használt árukra a café+co nem vállal szavatosságot, jótállást.
A felek megállapodnak, hogy ha az ügyfél a megrendelt, megvásárolt árukat nem veszi át, akkor a café+co jogosult az átvételhez ragaszkodni, vagy a vételár (vagy egyéb szerződéses ellenérték) 30%-át követelni kötbérként. A kötbért a café+co akkor is követelheti, ha kára nem merült fel, és érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette.

10. FIZETÉSEK ÉS FIZETÉSI KÉSEDELEM

Ha az Ügyfél fizetési késedelembe esik, a café+co jogosult a késedelmesen teljesített összeg után a vonatkozó BUBOR+5%-os kamatot felszámolni.Lejárt tartozás esetén ügyfél kötelezi magát arra, hogy a követelés behajtásakor a felmerülő összes költséget, ideértve különösen a behajtási költségátalányt és valamennyi ügyvédi-, közjegyzői, bírósági, illetve adminisztratív költségeket is viseli.

11. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE

A felek megállapodnak, hogy a café+co 30 (harminc) napos, az ügyfél pedig 90 (kilencven) napos határidővel, indokolás nélkül, rendes felmondással felmondhatja a szerződést minden hónap utolsó napján.A café+co a szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél a szerződést súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Az azonnali hatályú felmondás indokai különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

  • az ügyfél csődeljárás, -felszámolási eljárás, vagy végelszámolás hatálya alá kerül, ellene fizetésképtelenségi, vagy kényszertörlési, illetve egyéb, az ügyfél jogutód nélküli megszűnését célzó eljárást kezdeményeznek,
  • az ügyfél a jogszabályokban, az ÁSZF-ben, vagy a szerződésben foglalt rendelkezéseket súlyosan megszegi,
  • az ügyfél a café+co-ra súlyosan hátrányos lépéseket tesz, így különösen, ha más társaságokkal olyan tisztességtelen vagy versenyellenes megállapodást kötött, amely hátrányos a café+co számára,
  • ha az ügyfél a szerződés megkötésével vagy aláírásával kapcsolatban álló alkalmazottaknak előnyös ajánlatokat ígért vagy ajánlott fel, akár közvetlenül, akár csak közvetve állnak azok a café+co alkalmazásában, illetve, ha hátrányos következményekkel fenyegette meg őket vagy hátrányt okozott nekik.

12. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS A SZERZŐDÉS VISZONYA

A felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF a felek közötti szerződés részévé válik, tekintettel arra, hogy a café+co lehetővé tette, hogy az ügyfél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és azt az ügyfél elfogadta.
A felek rögzítik, hogy a café+co külön tájékoztatta az ügyfelet arról az általános szerződési feltételről, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, kivéve, ha megfelel a felek között kialakult gyakorlatnak. Az ügyfél a fenti tájékoztatást és feltételeket aláírásával kifejezetten elfogadja.
Az ügyfél külön tájékoztatást kapott arról az általános szerződési feltételről is, amely eltér a felek között korábban alkalmazott feltételtől, ezen feltételeket a másik fél a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.
A felek tudomásul veszik, hogy ha az általános szerződési feltétel és a szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé.
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a café+co az ügyfél által alkalmazott általános szerződési feltételeket nem fogadja el, annak alkalmazását kizárja. Ha az általános szerződési feltételekre utalással közölt ajánlatot a másik fél kizárólag a saját általános szerződési feltételeivel fogadja el, és az általános szerződési feltételek egymással nem ellentétesek, mindkét fél általános szerződési feltételei a szerződés részévé válnak. Ha az általános szerződési feltételek nem lényeges kérdésben eltérnek egymástól, a szerződés létrejön, és az egymással ellent nem mondó általános szerződési feltételek válnak a szerződés részévé. Ha az általános szerződési feltételek között a szerződés lényeges kérdésében van eltérés, a szerződés nem jön létre.

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A felek rögzítik, hogy a szerződésből eredő vagy annak kapcsán felmerülő bármely jogvitájuk – ideértve a szerződés megkötésével, fennállásával, teljesítésével és megszűnésével kapcsolatos bármely kérdést is – esetére kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét.
A jelen szerződésre nézve a magyar jog, különösen a Polgári törvénykönyv rendelkezései irányadók, tekintet nélkül a kollíziós magánjog alapelveire. Az ENSZ kereskedelmi (Választottbíráskodási) szabályzatának rendelkezései (UNCITRAL) és az ENSZ kereskedelmi jogával kapcsolatos valamennyi rendelet alkalmazása kifejezetten kizárt.
Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelenné, hatálytalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, a fennmaradó rendelkezések érvényességét, hatályát és érvényesíthetőségét és az ügyféllel a jelen feltételekkel kötött szerződését az nem érinti. Bármely érvénytelen, hatálytalan vagy érvényesíthetetlen rendelkezést azzal az érvényes, hatályos és érvényesíthető rendelkezéssel kell helyettesíteni, amelyik az érvénytelen, hatálytalan vagy érvényesíthetetlen rendelkezés gazdasági céljához, illetve szándékához a legközelebb áll.
Ügyfél a jelen ÁSZF aláírásával elismeri, hogy az általános szerződéses feltételek teljes tartalmát megismerte és elfogadta, a felek azokat egyedileg megtárgyalták. Felek egyezően rögzítik, hogy a Ptk. általános szerződési feltételekre vonatkozó kötelező rendelkezései teljesültek, ezért Megrendelő kifejezetten lemond azon jogáról, hogy a szerződést, illetve az ÁSZF bármelyik rendelkezését a Ptk. 6:77.§-6:78.§-ban foglaltakra hivatkozással megtámadja. Ügyfél kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit a café+co-val fennálló – a jelen ÁSZF tárgykörébe tartozó – jogviszonyában irányadónak és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltak a köztük az ÁSZF tárgykörében létrejött egyedi szerződés elválaszthatatlan tartalmi része.

II.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 13-09-086663 cégjegyzékszám alatt nyilvántartott café+co Ital- és Ételautomata Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2351 Alsónémedi, Ócsai út 7., adószám: 10741344-2-13, statisztikai számjele: 10741344-4799-113-13, a továbbiakban: „café+co”) beszállítói (a továbbiakban: „beszállító”) számára.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az alábbi általános szerződési feltételek érvényesek a szerződő felek és a café+co közötti árubeszerzésekre, szállításokra, továbbá a szerződő felek és a café+co között létrejött keretszerződésekre.
Az általános szerződési feltételek a café+co és a szerződő fél közötti összes jelenlegi és jövőbeni üzleti tranzakcióra nézve kötelezők még akkor is, ha azokra kifejezetten nem hivatkoznak.
A beszállító által felvetett és alkalmazott bármely eltérő általános szerződési feltétel alkalmazása kizárt, az nem minősül a café+co által elfogadottnak. A beszállító által alkalmazott általános szerződési feltételek tudomásul vételének/nyugtázásának elmaradása semmiképpen sem minősül belegyezésnek. A szerződő fél kiegészítő feltételei és / vagy áruvásárlási feltételei csak akkor válnak a szerződés részévé, ha azokat egyénileg tárgyalják és írásban megerősítik.
Felek kijelentik, a Ptk. 8:1.§(1) 4. pontjában meghatározottak szerint vállalkozásnak minősülnek, erre tekintettel a fogyasztókra /Ptk.8:1.§(1)3./ alkalmazandó szabályok nem vonatkoznak a jelen jogviszonyra.

A jelen ÁSZF 2018. év december hónap 01. napjától hatályos

2. FORMAI ELŐÍRÁS

A jelen szerződés módosításai vagy kiegészítései csak írásbeli formában érvényesek. Ugyanez a rendelkezés érvényes magára a formai előírásra nézve is.

3. RENDELÉS FELADÁS

Rendelést kizárólag írásban (ideértve fax, vagy e-mail) lehet feladni.

4. AJÁNLATTÉTEL, PÁLYÁZATI AJÁNLAT BENYÚJTÁSA ÉS ELFOGADÁSA

A megrendelések csak akkor kötelező erejűek a café+co számára, ha írásban vagy e-mailben, cégszerűen aláírva lettek feladva.
A café+co-hoz címzett ajánlat – eltérő megállapodás hiányában – 60 (hatvan) napig kötelező erejű. Elfogadása írásban vagy e-mailben történik.
A café+co részére benyújtott ajánlatok összeállítása – tekintet nélkül arra, hogy milyen előkészületek voltak szükségesek – költségmentesen történik.

5. KÖZLÉS TILALMA

A café+co előzetes hozzájárulása nélkül a feladott megrendelést – részben vagy egészben – tilos alvállalkozásba adni.

6. ÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK

A beszállító minden szolgáltatását a vonatkozó Áfa tv. szerinti árakon kell megfizetni. Az elfogadott rögzített árak tartalmazzák a szerződés teljesítéséhez szükséges összes nyújtandó szolgáltatást. Ide tartoznak különösen az esetleges engedélyeztetési díjak összes költségei, a szállítási, csomagolási, biztosítási és rakodási költségek, továbbá az esetleges kiadások.
Ha beszállító az elfogadást megelőzően csökkenti listaárait, az árakat is annak megfelelően kell csökkenteni.café+co köteles a rendelésszámot a rendelésre vonatkozó minden dokumentumon – különösen a számlákon – feltüntetni, amelynek hiányában a café+co jogosult a rendelést feldolgozás nélkül elhalasztani és kétség felmerülése esetén mindezt úgy kell tekinteni, hogy a café+co a rendelésszámot nem kapta meg.
A café+co nem fizet előleget, foglalót, egyéb szerződéses biztosítékot. Ettől eltérő kifejezett írásbeli megállapodás hiányában a fizetés a számla vagy egyéb – fizetési időszakot elindító – dokumentum kézhezvételétől számított 30 napon belül esedékes. Beszállító a szerződésszerű teljesítés után, a komplett áruszállítást követően jogosult elszámolását és számláját benyújtani. Az ettől eltérő megállapodást írásba kell foglalni.
Késedelmes fizetés esetén a café+co jogosult késedelmi kamatot felszámolni. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.
A felek megállapodnak, hogy a beszállító követelése elévül, ha azt a számla összegének beérkezésétől számított 6 (hat) héten belül nem érvényesíti. Az esetleges további kártérítési igények benyújtása/érvényesítése is kizárt.

7. ELLENTÉTELEZÉS

A café+co -val szembeni mindennemű ellentételezési, beszámítási követelés kizárt. Beszállító nem jogosult saját követeléseinek beszámítására a café+co követelésével szemben, beszállító az általa követelt összegbe nem számíthat be semmilyen követelést, tartozást. Kompenzációt csak közös írásbeli megállapodás alapján lehet alkalmazni.

8. A TELJESÍTÉS HELYE, ÁTVÉTEL, KOCKÁZATVÁLLALÁSI FELELŐSSÉG

A szállítmányokat a beszállító kockázatára kell a szerződés szerinti rendeltetési helyre kiszállítani. Megállapodás hiányában pedig a café+co üzlethelyiségeibe/telephelyeire. Csak komplett szállítmányok vehetők át. Elkülöníthetetlen teljes szállítmányok minősülnek a szerződéssel összhangban egyeztetve leszállítottnak. A beszállító – külön írásbeli megállapodás hiányában – nem jogosult részszállításra, café+co nem köteles részszállítmányokat átvenni. Részszállítmány átadás-átvétele esetén a szerződés nem minősül szerződésszerűen teljesítettnek és szerződés kizárólag az utolsó részszállítmány átadásakor teljesül. Ekkor a teljes szállítmány átvételére kerül sor. A teljes szállítmány hivatalos átvételéig a café+co -t semmilyen kockázat, felelősség, kárveszély viselési kötelezettség nem terheli.
Amennyiben az egyeztetett szállítási/rendeltetési helyre történő szállítás nem lehetséges, arról a beszállító a café+co-t a haladéktalanul tájékoztatni köteles. Beszállító köteles a café+co-t kármentesíteni a Beszállító által okozott késedelmekért, amelyek a rendeltetési helyre történő leszállítás ellehetetlenülése következtében merülnek fel, a késedelemből, meghiúsulásból eredő minden kár és költség a beszállítót terheli.
A szállítás kizárólag a café+co weboldalán feltüntetett szállítási időpontokban történhet. A szállítási időpontokat a café+co ésszerű mértékben, egyoldalúan megváltoztathatja.
A beszállító viseli a szállítás költségeit és kockázatát mindaddig, amíg az áruk a café+co telephelyén az első zárható helyiségbe vagy az egyeztetett rendeltetési helyen átadásra nem kerültek. Az áruk elvesztésének vagy károsodásának kockázata kizárólag az írásban igazolt átadáskor száll át a café+co-ra.
A beszállító köteles megfelelő áruszállítási biztosítást kötni és az árukat megfelelően becsomagol(tat)ni. A fentiek elmaradásából eredő bármely kárért a beszállító felel.
Az átvétel időpontjában a légi és közúti szállításra vonatkozó nemzetközi előírásoknak megfelelően cégszerűen kitöltött fuvarlevelet benyújtani. Minden egyes szállítás külön-külön fuvarlevél kibocsátását igényli. A fuvarlevél átadása/átruházása nélkül az áruk nem vehetők át.

9. CSOMAGOLÁS, RAKLAPOZÁS

A szállítmányokat – eltérő megállapodás hiányában – raklapokra rakva kell szállítani/fuvarozni.
A csomagolásnak és a raklapra helyezésnek olyan szintűnek kell lennie, hogy az áruk védelmét biztosítsa. A szállítási csomagolást kívülről meg kell jelölni az áru cikkszámával, és az eladott darabszámmal ami benne van, valamint a vonatkozó magyar jogszabályokban előírt hivatalos engedélyezési jelzéseket, szimbólumokat és utasításokat is fel kell tüntetni.
Beszállító a rakodási szabályok figyelemmel követése révén, valamint a szükséges biztosító eszközök alkalmazásával köteles a szállítás biztonságát garantálni.
Ha a raklapozás és csomagolás ellenében letét fizetésére került sor, a beszállító köteles a letét visszafizetésére kötelezettséget vállalni.

10. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE

A felek megállapodnak, hogy a café+co 30 (harminc) napos, a beszállító pedig 90 (kilencven) napos határidővel, indokolás nélkül, rendes felmondással felmondhatja a szerződést minden hónap utolsó napján.
A café+co a szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél a szerződést súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Az azonnali hatályú felmondás indokai különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

  • a beszállító csődeljárás, -felszámolási eljárás, vagy végelszámolás hatálya alá kerül, ellene fizetésképtelenségi, vagy kényszertörlési, illetve egyéb, a beszállító jogutód nélküli megszűnését célzó eljárást kezdeményeznek,
  • beszállító a jogszabályokban, az ÁSZF-ben, vagy szerződésben foglalt rendelkezéseket súlyosan megszegi,
  • beszállító a café+co-ra súlyosan hátrányos lépéseket tesz, így különösen, ha más társaságokkal olyan tisztességtelen vagy versenyellenes megállapodást kötött, amely hátrányos a café+co számára,
  • ha a beszállító a szerződés megkötésével vagy aláírásával kapcsolatban álló alkalmazottaknak előnyös ajánlatokat ígért vagy ajánlott fel, akár közvetlenül, akár csak közvetve állnak azok a café+co alkalmazásában, illetve ha hátrányos következményekkel fenyegette meg őket vagy hátrányt okozott nekik.

11. GARANCIA/SZAVATOSSÁG

A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során első osztályú áruk kerülnek szállítására. Ha a felek a szerződés tárgyát képező dolog valamely tulajdonságát mintára hivatkozással határozzák meg, a beszállító köteles a minta hivatkozott tulajdonságának megfelelő dolgot szolgáltatni.
Az áru szállítása során a beszállító köteles szavatolni, hogy az áru a Magyarországon hatályos összes rendelkezésnek megfelel és tárolásra alkalmas. Romlandó árukat többek között azokat, amelyek lejárati idővel rendelkeznek, a lehető legfrissebb állapotban kell szállítani.
Szavatosság, garanciavállalás esetében a café+co jogosult saját belátása szerint a jogszabályok által biztosított típusú szavatossági, illetve garanciális jogot igénybe venni.
A beszállító garantálja a szavatossági időszakban elfogadott minőséget. Romlandó áruk vonatkozásában ez az az időszak, amelynek során az áruk felhasználása a legjobban ajánlott.
A beszállító a szavatossági és garanciális kötelezettség, továbbá a szerződéssel (illetve a szerződésen kívül) okozott károkért a felelősségét nem korlátozhatja és nem zárhatja ki, az ezzel ellentétes jognyilatkozat semmis és érvénytelen.

12. KÉSEDELEM

Az áruk szállítása a felek által meghatározott határidőn belül kell megtörténjen. A megállapodás tárgyát képező szállítási határidők rögzített dátumok. Ha a beszállító számára nyilvánvalóvá válik, hogy határidőben nem képes teljesíteni a szállítást, a várható késedelemről, illetve annak időtartamáról köteles haladéktalanul tájékoztatni a café+co-t. Az említett kötelezettség teljesítése nem mentesíti a beszállítót a késedelem miatt bekövetkezett kártérítés, illetve a szerződéses szankciók/kötbérek alól sem.
Késedelem esetén a café+co jogosult bármely felszólítás, vagy más egyéb jogcselekmény nélkül – részben vagy egészben – elállni a szerződéstől.
Ha a beszállító a szállítással késedelembe esett, köteles a café+co részére a szerződés összértékének 0,5%-át kitevő nettó kötbért fizetni minden megkezdett hátralékos napra vonatkozóan. A kötbér nem haladhatja meg a szerződés összértékének 10%-át, ÁFA nélkül. Ez a rendelkezés érvényes akkor is, ha a Beszállító a megállapodás szerinti szállítási határidőn túl teljesít részszállítást és a café+co azt elfogadta.

13. SZOLGÁLTATÁSI ZAVAROK

A café+co jogosult a szerződéstől elállni annak nem teljesítése és / vagy a szerződés egyes részeinek nem teljesítése esetén.
A szolgáltatás megszakadása esetén a café+co minden esetben írásos felszólítást és figyelmeztetést küld a beszállítónak és türelmi időt határoz meg, amely 21 (huszonegy) nap (első felszólítás). Amennyiben a beszállító nem felel az első felszólításra, egy további póthatáridő kitűzésére kerül sor, ami 14 (tizennégy) nap (második figyelmeztetés), illetve egy utolsó 7 (hét) napos határidőt határoz meg (harmadik figyelmeztetés) – a postabélyegző dátuma alapján –, majd ezt követően a café+co már jogosult a teljesítést a beszállító költségére és felelősségére mással elvégeztetni.
Amennyiben a késedelem vagy nem teljesítés kockázata előre látható, a café+co jogosult arra, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül helyettes teljesítőt vegyen igénybe. A helyettes teljesítésével kapcsolatos minden költség és kár a beszállítót terheli. A café+co ez utóbbit nem számítja be semmilyen, a Beszállító részéről vele szemben fennálló követelésbe.

14. TERMÉKFELELŐSSÉG

A café+co -val szemben termékszavatosság címén nem támasztható semmilyen igény. A Beszállító köteles a café+co -t mentesíteni minden olyan követeléstől, amelyet a Vevő vagy harmadik fél támaszt az áru hibás vagy hiányos voltára való hivatkozással. Ha a leszállított áru valóban hibásnak vagy hiányosnak minősül, a beszállító köteles haladéktalanul értesíteni a café+co -t, amint erről tudomást szerez, saját költségén köteles visszahívni az árut és megtéríteni a café+co -nál keletkezett költségeket és károkat. Amennyiben a beszállító nem tartja be ezeket a rendelkezéseket és a café+co ezáltal a vonatkozó jogszabályok alapján felelőssé válik az áru vevőjével vagy valamely harmadik személlyel szemben a nekik okozott költségekért vagy károkért, a beszállító köteles a café+co -t teljes egészében kártalanítani és kármentesíteni ezek alól és a felelősség teljes egészében a beszállítót terheli.
A beszállítónak olyan módon kell megjelölnie az árukat, hogy azokat hozzá lehessen rendelni egy – az EGT területén belül bejegyzett székhellyel rendelkező – gyártóhoz vagy importőrhöz, vagy magához a beszállítóhoz.

15. KÁRTÉRÍTÉS

A beszállító felelős különösen minden olyan kárért, amely helytelen szállításból és / vagy az áruk café+co részére történő elégtelen vagy helytelen szállításából származik.

16. MEGFELELŐSÉG

A café+co honlapján elérhető a megfelelőségi útmutató, amely a café+co és a vállalat között létrejött minden egyes szerződés szerves részét képezi.

17. A JOGHATÓSÁG HELYE, ALKALMAZANDÓ JOG

A jelen szerződésre vonatkozóan a magyar jog, különösen a Polgári törvénykönyv rendelkezései irányadók, tekintet nélkül a kollíziós magánjog alapelveire.

18. TITOKTARTÁS

A Beszállító ezennel visszavonhatatlanul vállalja, hogy bizalmasan kezeli azokat a működési és üzleti titkokat, amelyeket a café+co tudomására hozott vagy rendelkezésére bocsátott, vagy amelyek a café+co céggel összefüggésben vagy üzleti kapcsolatból kifolyólag jutottak a tudomására, és semmilyen körülmények között sem közli a fentieket harmadik felekkel a café+co előzetes hozzájárulása nélkül. Ezenkívül a Beszállító vállalja, hogy csak a szükséges mértékben ad ki tájékoztatást, kizárólag a megkötött szerződés keretein belül.
A jelen titoktartási megállapodás a café+co céggel fennálló üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 3 (három) évig, illetve – az üzleti kapcsolattól függetlenül – a café+co ajánlatától számított 3 (három) évig marad érvényben.
A café+co megrendeléseiről szóló hirdetések és publikációk, továbbá a cég Beszállító referencia listáin való feltüntetése kizárólag a café+co előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

19. MENTESÍTŐ ZÁRADÉK

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelenné, hatálytalanná vagy végrehajthatatlanná válik, a fennmaradó rendelkezések érvényességét, hatályát és érvényesíthetőségét és a beszállítóval (szerződő féllel) a jelen feltételekkel kötött szerződést az nem érinti. Bármely érvénytelen, hatálytalan vagy érvényesíthetetlen rendelkezést azzal az érvényes, hatályos és érvényesíthető rendelkezéssel kell helyettesíteni, amelyik az érvénytelen, hatálytalan vagy érvényesíthetetlen rendelkezés gazdasági céljához, illetve szándékához a legközelebb áll.

20. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS A SZERZŐDÉS VISZONYA

A felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF a felek közötti szerződés részévé válik, tekintettel arra, hogy a café+co lehetővé tette, hogy az ügyfél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és azt az ügyfél elfogadta.
A felek rögzítik, hogy a café+co külön tájékoztatta az ügyfelet arról az általános szerződési feltételről, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, kivéve, ha megfelel a felek között kialakult gyakorlatnak, ezen feltételeket a másik fél a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.
A beszállító (szerződő fél) külön tájékoztatást kapott arról az általános szerződési feltételről is, amely eltér a felek között korábban alkalmazott feltételtől, ezen feltételeket a másik fél a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.
A felek tudomásul veszik, hogy ha az általános szerződési feltétel és a szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé.
A beszállító (szerződő fél) tudomásul veszi, hogy a café+co az ügyfél által alkalmazott általános szerződési feltételeket nem fogadja el, annak alkalmazását kizárja. Ha az általános szerződési feltételekre utalással közölt ajánlatot a másik fél kizárólag a saját általános szerződési feltételeivel fogadja el, és az általános szerződési feltételek egymással nem ellentétesek, mindkét fél általános szerződési feltételei a szerződés részévé válnak. Ha az általános szerződési feltételek nem lényeges kérdésben eltérnek egymástól, a szerződés létrejön, és az egymással ellent nem mondó általános szerződési feltételek válnak a szerződés részévé. Ha az általános szerződési feltételek között a szerződés lényeges kérdésében van eltérés, a szerződés nem jön létre.

21. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A felek rögzítik, hogy a szerződésből eredő vagy annak kapcsán felmerülő bármely jogvitájuk – ideértve a szerződés megkötésével, fennállásával, teljesítésével és megszűnésével kapcsolatos bármely kérdést is – esetére kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét.
A jelen szerződésre nézve a magyar jog, különösen a Polgári törvénykönyv rendelkezései irányadók, tekintet nélkül a kollíziós magánjog alapelveire. Az ENSZ kereskedelmi (Választottbíráskodási) szabályzatának rendelkezései (UNCITRAL) és az ENSZ kereskedelmi jogával kapcsolatos valamennyi rendelet alkalmazása kifejezetten kizárt.
Beszállító, illetve a szerződő fél a jelen ÁSZF aláírásával elismeri, hogy az általános szerződéses feltételek teljes tartalmát megismerte és elfogadta, a felek azokat egyedileg megtárgyalták. Felek egyezően rögzítik, hogy a Ptk. általános szerződési feltételekre vonatkozó kötelező rendelkezései teljesültek, ezért beszállító/szerződő fél kifejezetten lemond azon jogáról, hogy a szerződést, illetve az ÁSZF bármelyik rendelkezését a Ptk. 6:77.§-6:78.§-ban foglaltakra hivatkozással megtámadja. Beszállító/szerződő fél kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit a café+co-val fennálló – a jelen ÁSZF tárgykörébe tartozó – jogviszonyában irányadónak és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltak a köztük az ÁSZF tárgykörében létrejött egyedi szerződés elválaszthatatlan tartalmi része.